Dziedziczenie

Zarejestrowane w Rejestrze Spadkowym notarialne akty poświadczenia dziedziczenia mają skutki prawne sądowych prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rejestr Spadkowy prowadzi Krajowa Rada Notarialna na stronie
https://rejestry-notarialne.pl

Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia jeżeli:

a) otwarcie spadku (śmierć spadkodawcy) nastąpiło po dniu 30 czerwca 1984r.

b) nie ma sporu co do osoby (osób) spadkobiercy i wysokości przypadających dla nich udziałów w spadku

c) w czynności notarialnej będą brali osobiście udział wszyscy spadkobiercy, zarówno ustawowi, jak i testamentowi,

d) nie zostało wydane wcześniej sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie toczy się w sadzie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po spadkodawcy, ani nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia po nim,

e) testament spadkodawcy nie jest testamentem szczególnym.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia:

a) akt zgonu spadkodawcy, (jeśli od chwili śmierci nie minęło pół roku –akt zgonu w dwóch egzemplarzach)

b) akty urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie,

c) aktualne akty małżeństwa pozostałych spadkobierców,

d) testament spadkodawcy (o ile był sporządzony),

e) numer PESEL spadkodawcy (może być unieważniony dowód osobisty zmarłego).

f) ksero dowodów osobistych spadkobierców (oryginały na umówiony termin)

g) ksero odpisu księgi wieczystej lub nr księgi wieczystej jeśli w skład spadku wchodziła własność lub prawo objęte księgą wieczystą.

Gdyby dla załatwienia sprawy istniały inne jeszcze, szczególne uwarunkowania lub potrzebne były także nie wymienione wyżej dokumenty, notariusz określi je w trakcie spotkania.

Koszty związane z poświadczeniem dziedziczenia zależą od zakresu czynności dokonywanych przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia.

Przykładowo:

a) protokół z przyjęcia lub odrzucenia spadku – 50 zł netto +VAT

b) protokół z otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł netto +VAT

c) protokół dziedziczenia – 100 zł netto +VAT

d) akt poświadczenia dziedziczenia – 50 zł netto +VAT

e) opłata za wpis w Rejestrze Spadkowym przekazywana do Krajowej Rady Notarialnej – 5zł

f) wypisy aktu – za każdą stronę 6 zł netto +VAT

Ogółem średnia wysokość wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem aktu poświadczenia dziedziczenia nie powinna przekroczyć kwoty 200-400 złotych.